Voorwaarden

Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

7. Wijzigingen door organisator

7.1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Gewichtige redenen zijn in elk geval alle redenen die verband houden met de veiligheid van organisator, opdrachtgever of deelnemers. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
7.2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1 afwijzen, mits het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan  de oorspronkelijke overeenkomst of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden met aftrek van het gedeelte dat betrekking heeft op de reeds -genoten of kosten vergende onderdelen van het arrangement.
7.3. Het arrangement of de activiteit vindt ook bij slecht weer en/of condities doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen-activiteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. maar niet uitsluitend de veiligheid.
7.4. De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden en/of condities. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator, zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Uitstekend
ron planken
portes du soleil.....altijd pow te vinden.....
Als je met de juiste gidsen op stap bent. Epique heeft wel een goed arsenaal om uit te putten. Bas Elhorst en Chris Salentiing regelen dat wel. Top was ook de flexibiliteit.....je kon in overleg makkelijk wisselen tussen de techniekgroep en de "race"groep. Het hotel waar we zaten ....de beste keuken rondom PDS. Bedankt begeleiding, hotelcrew en mededeelnemers.
Heb je een vraag? Alle vragen zijn goed. Don't be shy!
http://epique.com 1