Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

5. Wijzigingen door opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever kan de organisator tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, onverminderd het recht van de organisator in staat te zijn dit verzoek niet te honoreren. Vanwege organisatiekosten van wijziging is opdrachtgever EUR 25,- plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd per wijziging. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het restant de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.
5.2. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich - na door deelnemer verkregen toestemming daartoe van de opdrachtgever - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden: A. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en de voorwaarden strekkende tot uitvoering van de overeenkomst, B. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden ingediend, C. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.
5.3. De opdrachtgever is verplicht alle kosten gemaakt ten gevolge van de in-de-plaats-stelling, aan de organisator te vergoeden.

http://epique.com 1