Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

3. Prijs

3.1. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijke arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
3.2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
3.3. De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen en/ of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
3.4. Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzigingen in valuta, belastingen etc., met meer dan 15% verhoogt, heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling.
3.5. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.
3.6. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen, onverminderd het recht van opzegging op grond van 3.5.
3.7. De organisator mag bij aanvang van het arrangement en elke activiteit betaling van een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is of zal worden.

Uitstekend
Michael van der Ree
Erg leerzaam en uitdagend
Ik heb een top week gehad. Michiel was onze trainer, erg leerzaam en uitdagend. Ook was ik zeer tevreden over de buckel training in Val Thorens. Toen was Han onze trainer en hebben we niet alleen veel lol gehad maar ook echt veel geleerd. Erg handig dat die jongens gewoon Nederlands spreken, want dan hoef ik niet alles te vertalen. Ook al denk je te kunnen skiën, de Tips & Tricks kwamen goed van pas! Sportieve groet, Michael van der Ree
Heb je een vraag? Alle vragen zijn goed. Don't be shy!
http://epique.com 1