Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

2. Betaling

2.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 90 dagen voor aanvang betaald te zijn.
2.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 90 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 90 dagen voor aanvang worden voldaan.
2.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 90 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 8 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk digitaal of telefonische te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.
2.5 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
2.6 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten.
2.7 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Goed
Marianne van Leeuwen
Zeer leerzaam en leuk
In november een Skills + Style gevolgd in Hintertux: zeer leerzaam en leuk. Daarna poeder in Japan: net terug van een door Epique georganiseerde reis naar Niseko. Echt een aanrader, doen!
Heb je een vraag? Alle vragen zijn goed. Don't be shy!
http://epique.com 1