Voorwaarden

Onze voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

10. Aansprakelijkheid van de organisatie

10.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
10.2. De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.3. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor materiële schade die het gevolg is van:
A. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
B. het zich, bewust of onbewust, (laten) deelnemen aan een te moeilijke activiteit waarvoor deelnemer de fysieke of conditionele vereisten mist; en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt; en/of zijn of conditie van deelnemer of diens materieel niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
C. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
10.4. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor materiële schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
10.5.  Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wettelijke bepalingen op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij gezien de oorzaak van de aansprakelijkheid uit de wet uitdrukkelijk anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
10.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
10.7. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid onverminderd wettelijke minima beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Goed
Art
Heerlijke trip!
O.l.v Bas een gave trip gemaakt rond Sölden. Ondanks de moeilijke omstandigheden en matige verse sneeuw een super tijd gehad. Helemaal natuurlijk wanneer de laatste dag een 'bleu bird' werd! Bas heeft goed rekening gehouden met onze wensen en skills waardoor we mooie tochten hebben gemaakt en met zijn kennis van het gebied lukte het, soms na even denken, om mooie stukken sneeuw te rijden. Bedankt!
Heb je een vraag? Alle vragen zijn goed. Don't be shy!
http://epique.com 1